24 ਘੰਟੇ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸ਼ਹਿਰ : ਅਬੋਹਰ
ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਕੰਮ : ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : 9999211622