ਘਰ ਲਈ NFL ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ Cook Required for Family near NFL colony

ਘਰ ਲਈ NFL ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
6+ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ

+91 8360414725