ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ

ਕੀ ਹੈ ਸੁਚਮੁੱਚ ਹੋਏਗਾ…???

3 Likes

काश अगर यह बंदा यह काम कर दे। :ballot_box_with_check: :ok_hand:

1 Like