ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੇ

ਜਿਨਾ ਵੀਰਾ ਨੇ ਆਹ ਪਸੁਆ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲਖ ਲਖ ਸੁਕਰਾਨਾ

3 Likes

Bahut vadiya ji

2 Likes