ਸਕੂਟੀ ਵਿਕਾਊ

Suzuki Assess 125
ਮਾਡਲ 2011 ਇੰਜਣ ਓਕੇ
ਕਾਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਓਕੇ

1 Like

Pls put up 1-2 snaps. that’d be highly helpful.