ਏਕ ਔਰਤ ਕੋ ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਗਰਕਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ

ਇਕ ਔਰਤ ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਘਰ ਕਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੌਣਾ ਬਰਤਨ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਨਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ

Kis area se hai

1 Like

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਅੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 7009215687