ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਐਨਐਫਐਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ / आवश्यकता घरेलू नौकरानी

ਐਨਐਫਐਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਮ ਮੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ
2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ

एनएफएल कॉलोनी के पास घर बनाने की जरूरत है
समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
2 समय का भोजन
अच्छा वेतन

8360414725 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ/पर संपर्क करें