ਨਜ਼ਰੀਆ

Disclaimer : ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਧਰਮ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ।

1 Like

मैं समझता हूँ कि गरीबी और अमीरी सिर्फ व्यक्ति के दिमाग में होती है।

एक हिसाब से हरेक व्यक्ति गरीब है और दूसरे हिसाब से अमीर।

1 Like

जी सिर्फ नजरिये का अन्तर है।

1 Like